برای وقتی که بزرگتر شدی

آرایشگاه

امروز بردمت ارایشگاه شبش بهت گفتم یه چند روز باس بگذره تا موهات جا بیفته.تو گفتی چرا موهام جا نداره.😂😂😂هرروز بیشتر عاشقت میشم ...
11 آذر 1397